โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเก็บขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพร ตลับนาค

  • สุภาษิต กู่ทรัพย์

  • อาทิตย์ พิมพา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องเก็บขยะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อสร้างเครื่องต้นแบบให้ผู้ที่สนใจมีไว้ใช้ในโรงเรียน สวนสาธารณะ บ้าน และบริเวณโรงเรียน โดยมีการศึกษาค้นคว้า 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 เพื่อประดิษฐ์เครื่องเก็บขยะเพื่อเป็นเครื่องต้นแบบ ผลการประดิษฐ์ได้เครื่องเก็บขยะเป็นเครื่องต้นแบบ ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาลักษณะของขยะที่ทำให้เครื่องเก็บขยะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาสายพานลำเลียงขยะจากตัวถังไปยังถุงเก็บขยะ