โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตำส้มตำออโตเมติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพร ตลับนาค

  • ภูษิต บุญพวง

  • สุภิต กู่ทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องตำส้มตำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อสร้างเครื่องต้นแบบให้เกษตรกรมีไว้ใช้ในครัวเรือน ซึ่งจัดทำจากวัสดุที่เหลือใช้ที่มีอยู่ภายในบ้านและบริเวณโรงเรียน โดยการนำรถตัดหญ้าที่ชำรุดมาจัดทำเป็นเครื่องขุดหลุมต้นแบบเครื่องนี้ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เพื่อประดิษฐ์เครื่องตำส้มตำออโตเมติกเป็นเครื่องต้นแบบ ตอนที่ 2 เพื่อศึกาความเร็วรอบการหมุนของฐานรองครก ตอนที่ 3 เพื่อศึกากลไกความสัมพันธ์ของการปรับ Dimmer และการขึ้นลงของคันชักตัวดำ ตอนที่ 4 เพื่อศึกาองศาของตัวปัดมะละกอ