โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาแหล่งกำเนิดแสงเพื่อใช้กับกล้องจุลทรรศน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑาลา บุญช่วย

  • อาภาภรณ์ ปาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คงศักดิ์ พร้อมเทพ

  • ฉัตรวรุณ พจนการุณ

  • มรกต แสนกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้องจุลทรรศน์การศึกษา

  • แหล่งพลังงานการศึกษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาแหล่งกำเนิดแสงเพื่อใช้กับกล้องจุลทรรศน์ โดยใช้หลอดไฟที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดและมีราคาถูก ศึกษาความยาวคลื่นของแสง ความสว่าง เพื่อเปรียบเทียบและเลือกใช้หลอดไฟที่เหมาะสมมาเป็นแหล่งกำเนิดแสงให้กับกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งจากการทดลอง ได้ระบบให้แสงสว่างที่เหมาะสมคือใช้ไฟฟ้ากระแสตรง แรงดัน 12 โวลต์ กับหลอดฮาโลเจน 12 โวลต์ 10 วัตต์ มีระบบหรี่ไฟ ให้ภาพที่มีรายละเอียดชัดเจน แสงสว่างสบายตา กินไฟน้อยและเหมาะสมที่สุด