โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกระเพราแดงที่มีผลต่อการล่อแมลงวันทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวุฒิ จุฬา

  • นภาพรรณ ลูกปัด

  • สมภพ สิทธิเขตกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระเพราแดง

  • น้ำมันหอมระเหย

  • แมลงวันทอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกระเพราแดงที่มีผลต่อการล่อแมลงวันทอง จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการยืดอายุของกระเพราแดงที่มีผลต่อการล่อแมลงวันทอง โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาส่วนต่าง ๆ ของกระเพราแดงในการล่อแมลงวันทอง 2. การศึกษาประสิทธิภาพของดอกกระเพราแดงในการล่อแมลงวันทอง 3. การศึกษาผลการยืดอายุของดอกกระเพราแดงในการล่อแมลงวันทอง ผลการศึกษาพบว่า ดอกกระเพราะแดงมีประสิทธิภาพในการล่อแมลงวันทองได้ดีกว่าใบ และ ลำต้น และเมื่อศึกษาประสิทธิภาพของดอกที่ใช้ล่อ พบว่า ดอกอ่อนสามารถล่อแมลงวันทองได้ดีกว่า ดอกปานกลาง และดอกแก่ เมื่อศึกษาการยืดอายุของดอกกระเพราแดง พบว่า ดอกกระเพราแดงที่แช่ในสารละลายน้ำตาลเป็นเวลา 3 -4 วัน สามารถล่อแมลงวันทองได้ดีเทียบเท่ากับดอกสด ดังนั้น ในการล่อแมลงวันทองเพื่อนำไปกำจัดจึงควรใช้ดอกอ่อน และส่วนที่เป็นใบแช่ในสารละลายน้ำตาลสามารถนำไปล่อแมลงวันทองได้เร็ว ได้จำนวนมาก และได้เวลานานกว่าดอกสด