โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการยึดเกาะของมูลกระบือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริพร ชวดดา

  • อรณิชา แก้วเทศ

  • อุทัยวรรณ เก่งถิ่นดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการยึดเกาะของมูลกระบือ จัดทำขึ้นเนื่องจากในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงกระบือ และเมือกระบือถ่ายออกมาตามท้องถนนรถเหยียบ และเมื่อนำไปล้างสังเกตเห็นว่าล้างออกยากมูลกระบือมีความเหนียวและยึดเกาะดี จึงได้ทำการทดลอง 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ศึกษาการยึดเกาะของมูลกระบือกับวัสดุในท้องถิ่น ตอนที่ 2 ทดสอบความแข็งแรงคงทน โดยทดสอบจากการทิ้งลงจากที่สูงและรดน้ำ ตอนที่ 3 ศึกษาอัตราส่วนที่เมาะสมแก่การผสมเป็นกระถางปลูกต้นไม้ ผลการทดลองพบว่า ฟางข้าวใช้ในการผสานกับมูลกระบือยึดเกาะได้ดี การทิ้งจากที่สูงในระยะต่าง ๆ และการนำไปรดน้ำโดยเปิดน้ำจากก๊อกภายในเวลา 30 นาทีพบว่าวัสดุที่ได้จากมูลกระบือผสมกับฟางข้าวมีความทนทานและมีความเหนียว อัตราส่วนของมูลกระบือกับฟางข้าวที่เหมาะสมคือ มูลกระบือ 4 ส่วน ต่อ ฟางข้าว 2 ส่วน