โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการทำน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์จากเปลืองมังคุดและเปลือกกระท้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนธรณ์ พานทอง

  • ธีรพัฒน์ ฉัตรโชคไพศาล

  • ศศิมาภรณ์ สังขวดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระท้อน เปลือก

  • น้ำยาทำความสะอาด

  • มังคุด เปลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ศึกษาการทำน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์จากเปลืองมังคุดและเปลือกกระท้อน เพื่อใช้เป็นน้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและทำความสะอาดพื้นบ้านและพื้นห้องน้ำ โดยสกัดสารละลายจากเปลือกมังคุดและเปลือกกระท้อนด้วยตัวทำละลายเอทานอลและน้ำ พบว่าสารละลายที่ได้ให้สีใกล้เคียงกัน แต่ใช้น้ำสกัดจะให้กลิ่นเปลือกมังคุดและกลิ่นของเปลือกกระท้อน เมื่อศึกษาสมบัติของสารละลายผสมระหว่างสารละลายเปลือกมังคุดกับสารละลายเปลือกกระท้อนที่อัตราส่วนต่าง ๆ คือ 1:1 , 1:2 และ 1:3 พบว่าอัตราส่วนระหว่างสารละลายเปลือกมังคุดและสารละลายเปลือกกระท้อนอัตราส่วน 1:2 ให้สีแดงสดที่สุด และมีค่า PH 3 – 4 เมื่อนำสารละลายเปลืองมังคุดผสมกับสารละลายเปลือกกระท้อนในอัตรส่วน 1:2 ไปทดลองยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราที่เพาะเลี้ยงจากห้องน้ำนักเรียนพบว่าเชื้อราและแบคที่เรียหยุดการเจริญเติบโต เมื่อนำสารละลายเปลือกมังคุด สารละลายเปลือกระท้อนที่ไม่หมักไปผสมกับ N70 (สารลดแรงตึงผิวและทำให้เกิดฟอง) และผงข้นอัตราส่วน 1:2:1:0:5 โดยมวลพบว่าได้สารละลายข้นขึ้นและมีสีแดงอมชมพู มีกลิ่นของเปลือกมังคุดผสมกระท้อนและเมื่อนำไปทดลองยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียพบว่าทำให้เชื้อราและแบคทีเรีย หยุดการเจริญเติบโต