โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานจากถ่านทำเอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริพร จิตยาภาตุ

  • สุพรรษา เกิดสุข

  • อนุศรา เศรษฐานุสรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บังอร สุวิทยพันธุ์

  • รุจี คล้ายพิมพ์

  • วิสันตรี รสดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่านพลังงาน

  • พลังงานทดแมน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานจากถ่านทำเองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเศษถ่านมาใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาการให้ปริมาณความร้อนของเศษถ่านก้อน 4 ชนิด คือ เศษถ่านก้อนชุบสารละลายเกลือแกง เศษถ่านก้อนชุบสารละลายน้ำตาลทราย เศษถ่านก้อนชุบสารละลายสารส้ม และเศษถ่านก้อนที่ไม่ได้ชุบสารละลาย มาทดลองต้มน้ำ มวล 20 กรัม เป็นเวลา 10 นาทีสังเกต และวัดอุณหภูมิของน้ำก่อนและหลังต้ม จากนั้นนำค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปคำนวณหาค่าปริมาณความร้อนที่น้ำได้รับ พบว่า เศษถ่านก้อนชุบสารละลายเกลือแกงให้พลังงานความร้อนมากที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายที่มีผลต่อปริมาณความร้อน โดยนำเศษถ่านก้อนชุบไปชุบสารละลายเกลือแกงที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ได้แก่ ร้อยละ 10, 15และ 20 โดยมวลต่อปริมาตร เป็นเวลา 2 นาที แล้วนำไปผึ่งให้แห้งโดยใช้เวลา 10 ชั่วโมง จากนั้น นำเศษถ่านก้อนดังกล่าวมาต้มน้ำเป็นเวลา 10 นาที และ 90 นาที สังเกตและวัดอุณหูมิของน้ำก่อนและหลังต้ม แล้วนำนำค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปคำนวณหาค่าปริมาณความร้อนที่น้ำได้รับ พบว่า ช่วงเวลา 10 นาที เศษถ่านก้อนชุบสารละลายเกลือแกงที่มีความเข้มข้นร้อยละ 10 ให้ปริมาณความร้อนแก่น้ำสูงที่สุด ส่วนช่วงเวลา 90 นาที พบว่า เศษถ่านก้อนชุบสารละลายเกลือแกงที่มีความเข้มข้นร้อยละ 20 ให้ปริมาณความร้อนแก่น้ำสูงที่สุด ประโยชน์จากการศึกษา เพื่อใช้เกลือแกงมาช่วยในการดูดพลังงานความร้อนสะสมไว้ในก้อนถ่าน ทำให้เศษก้อนถ่านเป็นเชื้อเพลิงที่ดีสามารถทดแทนถ่านไม้ และเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ได้ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรต้นไม้อย่างประหยัดและคุ้มค่า