โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานเชื้อเพลิงจากเปลือกผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิกานต์ โบสถ์ขาว

  • ธัญญลักษณ์ ชมโท

  • ศิริลักษณ์ ไชยทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลไม้เปลือก

  • เชื้อเพลิงพลังงาน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพลังงานของถ่ายจากผลไม้ชนิดต่าง ๆ แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพลังงานของถ่านผลไม้ต่างชนิดกัน ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาสารละลายโซเดียมคลอไรด์(น้ำเกลือ) สารละลายน้ำตาลทราย และสารละลายสารส้ม มีผลต่อการสะสมพลังงานความร้อนของถ่านที่ผลิต ตอนที่ 3 ศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีผลต่อการสะสมพลังงานความร้อนของถ่าน