โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแยกผักและผลไม้โดยใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รชต สุวรรณรินทร์

  • รชต โสรัสจะ

  • วีรพล อินเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลไม้เครื่องแยก

  • ผักเครื่องแยก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์เรื่อง เครื่องแยกผักและผลไม้โดยใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์” ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 6 ตอน คือ ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาช่วงน้ำหนักของผักและผลไม้ชนิดต่าง ๆ ในการทำลูกตุ้มถ่วงคาน ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาความเอียงของคานที่เหมาะสมในเครื่องแยกผักและผลไม้ ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาความยาวของคานที่เหมาะสมในเครื่องแยกผักและผลไม้ ตอนที่ 4 ศึกษาระยะห่างของเวลาในการปล่อยผักและผลไม้ ตอนที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบจำนวนผักและผลไม้ที่แยกโดยเครื่องกับผลไม้ที่แยกด้วยมือ