โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรยานลอยน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.นนทกร เก่งธัญกิจ

  • ด.ช.รุจิกร จงสงวนดี

  • ด.ช.วิรัตน์ สิงห์พร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จักรยานลอยน้ำ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาค้นคว้า โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาจำนวนถังน้ำที่ทำให้จักรยานลอยน้ำได้ ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ของจักรยานลอยน้ำ ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาขนาดของหางเสือที่มีผลต่อการเลี้ยงเปลี่ยนทิศทางของจักรยานลอยน้ำ ตอนที่ 4 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบรรทุกของจักรยาน ผลการทดลอง พบว่า จำนวนถังน้ำยิ่งมากยิ่งทำให้จักรยายลอยน้ำได้ดี จะเคลื่อนที่ได้ทั้งตามกระแสน้ำและทวนกระแสน้ำ แต่เคลื่อนที่ตามกระแสน้ำได้ดีกว่าทวนกระแสน้ำ และใบหางเสือที่มีขนาดใหญ่จะควบคุมการเลี้ยวเปลี่ยนทิศทางได้ดีกว่าใบหางเสือที่มีขนาดเล็ก จำนวนผู้โดยสารที่บรรทุกได้มากที่สุดคือ 2 คน