โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหนูน้อยตรวจสอบมะขามหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤติยา ล้อสกุล

  • ปวิชญา ยอดดี

  • พันธจารีย์ หิรัญรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีการหาปริมาณน้ำตาลในมะขามทั้งสี่สายพันธุ์ (ประกายทอง สีทอง ศรีชมพู และขันตี) พบว่ามะขามพันธุ์ขันตี มีปริมาณน้ำตาลมากที่สุดและได้วิธีการหาปริมาณน้ำตาลโดยหลักการทะลุทะลวงของแสง จากการทดสอบโดยนำน้ำมะขามมาทำปฏิกิริยากับเบเนดิกส์ เกิดตะกอนแล้วนำไปต้ม โดยการทดสอบหาปริมาณน้ำตาลโดยใช้แสงสีแดงส่องผ่านแล้วเกิดการทะลุทะลวงของแสงขึ้นทำให้ทราบปริมาณน้ำตาลในมะขามแล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากเครื่องวัดความหวาน