โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องAN ADVANCE PARA RUBBER PRESS MACHINE 2006

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลยา การะยศ

  • ณัฐพงษ์ รวมสุข

  • สิรินาถ สารทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางพารา

  • เครื่องอัดยางพาราการประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง AN ADVANCE PARA RUBBER PRESS MACHINE 2006 เนื่องจากปัจจุบันการเกษตรแม้กระทั่งด้านอุตสาหกรรมเรื่องยางพารากำลังก้าวหน้ามากขึ้นเกษตรกรได้ถือว่าเป็นต้นไม้ที่นำรายได้เข้าสู่ครอบครัวได้ดีแม้กระทั่งข้าราชการหรือผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ก็หันมาสนใจพืชเศรษฐกิจตัวนี้เพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่ครอบครัวโดยปัจจุบันการผลิตยางพารายังไม่ทันต่อความต้องการของท้องตลาดเนื่องจากการผลิตยางพาราต้องใช้เวลาในการผลิตและยางพาราไม่สามารถเก็บไว้ได้นานหลังจากการกรีดต้องนำมาผลิตเป็นแผ่นยางพาราเพื่อสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ จากปัญหาเหล่านี้กลุ่มข้าพเจ้าได้ออกแบบแนวความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงต่างๆ นั้น เพื่อความสะดวกของเกษตรกรนั้น