โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องทับนิล 2008

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรวัฒน์ เมืองใจ

  • วีรพิชญ์ ศรีคำแซง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลาทับทิม

  • ปลานิล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาทดลอง ทับนิล 2008 จัดทำขึ้นเพื่อทดลองและวิจัยคุณลักษณะของปลาที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มได้ให้ชื่อว่า ปลาทับนิล F1 (First Filial Generation) โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาทดลองในระยะเวลา 15 เดือน โดยการนำพ่อพันธุ์ปลานิล ขนาด 250-450 กรัม กับแม่พันธุ์ปลาทับทิมที่มีขนาด 250-450 กรัม และแม่พันธุ์ปลานิลขนาด 250-450 กรัม กับพ่อพันธุ์ปลาทับทิม 250-450 กรัม โดยผสมพันธุ์แบบเลียนแบบธรรมชาติ ในบ่อที่มีปริมาตร 3×2×2 เมตร ใช้เวลาในการทดลอง การทดลองที่ 1 เป็นเวลา 14 วัน พบว่า มีปลานิลเกิดขึ้น ซึ่งในการเพาะพันธุ์ให้ลูกปลาโดยเฉลี่ย จำนวน 350 ตัวต่อแม่ปลา 1 ตัว จึงได้ทำการทดลองเลี้ยงปลาทับทิม ปลานิล และปลาทับนิล F1 เพื่อเปรียบเทียบกัน ในการทดลองที่ 2 พบว่าปลาทับนิลมีการเจริญเติบโตดีกว่าปลานิล และปลาทับทิมใช้เวลาเพียง 5 เดือนเมื่อเปรียบเทียบขนาดที่ได้ในลักษณะเท่ากัน ก็สามารถนำออกจำหน่ายได้และทางกลุ่มผู้ศึกษาได้ทำการสำรวจรสชาติและคุณภาพของเนื้อปลา โดยการนำปลาทั้ง 3 ชนิด มานึ่งและให้กลุ่มทดสอบรับประทาน ผล ปลาทับนิลมีรสชาติคล้ายคลึงกับปลาทับทิม แต่ดีกว่าปลานิล