โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องQuick Cooker (หม้อหุงข้าวสุดประหยัด)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดาริน ปัญญาชัย

  • นราริศ นันทะชาติ

  • ยืนยง วงศ์ใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หม้อหุงข้าว

  • ไฟฟ้าการประหยัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง Quick Cooker (หม้อหุงข้าวสุดประหยัด) ในปัจจุบัน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศไทยพบว่า“หม้อหุงข้าวไฟฟ้า” เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีปริมาณมากที่สุดใช้กำลังไฟฟ้าในการทำงานต่อหน่วยสูงสุด และพลังงานในภาพรวมทั่วประเทศมากที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้ในการสำรวจในปี 2539 ปริมาณครัวเรือนที่เป็นเจ้าของ หม้อหุงต้มอาหารใช้กำลังไฟฟ้าสูงที่สุด โดยรองลงมาคือ เครื่องซักผ้า และหม้อต้มน้ำไฟฟ้า ตามลำดับทุกภูมิภาค ปัจจุบันมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าประมาณ 120,000,000 เครื่อง และหยดการจำหน่ายหม้อหุงข้าวไฟฟ้าสูงถึง 1,500,000 เครื่องต่อปี ดังนั้นจึงได้คิดประดิษฐ์ หม้อหุงข้าวที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้หลักการ การนำความร้อนของลวดนิโครมที่ได้มาจากหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทั่วไป แล้งนำมาประยุกต์ใช้ใหม่โดยให้ลวดนิโครมเป็นตัวจุดติดถ่านหุงข้าว แล้วใช้ความร้อนจากถ่านแทนการใช้ไฟฟ้าในการหุงข้าว เป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ตามการรณรงค์ของรัฐบาล