โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากพืชรสเปรี้ยวบางชนิดที่มีผลต่อการฟักเป็นตัวของไข่หอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิระประภา เอี่ยมสอาด

  • ปนัดดา พูลสวัสดิ์

  • สุนทรี วงศ์พระราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชายิกา อุดมพันธ์

  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • สุริยา โก้พิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชรสเปรี้ยวสารสกัด

  • หอยเชอรี่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของสารสกัดจากพืชรสเปรี้ยวบางชนิดที่มีผลต่อการฟักเป็นตัวของไข่หอยเชอรี่ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง ดังนี้ การทดลองที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารสกัดจากพืชรสเปรี้ยวบางชนิดที่มีผลต่อการฟักเป็นตัวของไข่หอยเชอรี่ ใช้สารสกัดจากพืชที่มีรสเปรี้ยว ได้แก่ ส้มจี๊ด มะขาม มะนาว มะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยทดลองในห้องปฏิบัติการ นำหอยเชอรี่ที่มีอายุ 1-3 วัน มาทดลองฉีดพ่นสารสกัดทุกวันจนฟักเป็นตัว พบว่า ผลของสารสกัดจากมะนาวมีเปอร์เซ็นต์ของการฝ่อสูงที่สุด ทดลองในกระถางปลูกข้าวพบว่า ผลของสารสกัดจากมะนาวมีเปอร์เซ็นต์ของการฝ่อสูงที่สุด การทดลองที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารสกัดจากมะนาวที่มีผลต่อการฟักเป็นตัวของไข่หอยเชอรี่ ใช้ความเข้มข้นตั้งแต่ 10-90% โดยปริมาตร มาทดลองฉีดพ่น โดยทดลองในห้องปฏิบัติการ พบว่าความเข้มข้นของสารสกัด 90% โดยปริมาตรมีเปอร์เซ็นต์ของการฝ่อสูงที่สุด ทดลองในกระถางปลูกข้าว พบว่า ความเข้มข้นของสารสกัด 90% โดยปริมาตรมีเปอร์เซ็นต์ของการฝ่อสูงที่สุด การทดลองที่ 3 ศึกษาการใช้สารสกัดจากมะนาวในแปลงนาข้าว พบว่า จำนวนรังไข่หอยเชอรี่ ไม่สามารถฟักออกมาเป็นตัวได้ เกือบ 100% และไม่ทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหาย