โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหน้ากากกรองฝุ่นจากส่วนของพืชบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรพล ศิลาวรรณ์

  • นิษฐกาญจน์ เทศวงศ์

  • อุดมชัย เทวะเศกสรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุปรีดา จุฬาวัฒนทล

  • อัญชลี วุฒิภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เส้นใย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตหน้ากากกรองฝุ่นจากส่วนของพืช โดยใช้กาบกล้วยตากแห้งข้างในนำมาทำเป็นหน้ากากกรองฝุ่น โดยพับกาบกล้วยให้เหมือนการปิดบานเกร็ดสอดระหว่างผ้าที่ใช้ทำหน้ากากกรองฝุ่นที่ใช้ตามท้องตลาด เมื่อนำแผ่นกรองกาบกล้วยเพื่อดูโครงสร้างของผนังเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย x40, x100 และ x400 พบว่าลักษณะของผนังเซลล์เรียงต่อกันแนบชิดมากจนไม่สามารถหาDiameterเพื่อนำมาคำนวณขนาดของช่องกรองได้ ดังนั้นกาบกล้วยจึงน่าจะมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นที่แขวนลอยในอากาศได้ดี