โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนด้วยเครื่องไมโครคอนโทรลเลอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ แป้นด้วง

  • หนึ่งสิริ ลิมาพงษ์ภาส

  • อาทิตยา เกริกไกรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศักดา วุ้นศิริ

  • สุปรีดา จุฬาวัฒนทล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องวัดระดับปริมาณน้ำฝนด้วยเครื่องไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้หลักการคำนวณปริมาณน้ำฝนจากจำนวนครั้งในการกระดกของคานรูปสามเหลี่ยมในเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ซึ่งจำนวนครั้งแปรผันตรงกับปริมาณน้ำฝน ซึ่งสามารถประมวลด้วยโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซี แสดงผลเป็นค่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงเวลาที่ทำการทดลอง จากการทดสอบพบว่าค่าที่วัดได้จากเครื่องไมโครคอนโทรลเลอร์มีความแม่นยำถึง 98 เปอร์เซ็นต์ และมีความสะดวกในการเก็บสถิติกว่าเครื่องวัดธรรมดา โดยบันทึกข้อมูลได้มากที่สุด 30 วัน