โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปลูกเมล็ดพืชวัดระดับน้ำอัจฉริยะพลังสะอาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงศ์ ก้อนแปง

  • ศรายุทธ ฉลาดเอื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จงจิตร สิทธิไพร

  • วิทยา สิทธิไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทอง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

  • เครื่องปลูกเมล็ดพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อมีเหตุการณ์น้ำท่วม ไร่นาจะเสียหาย ส่งผลกระทบในด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก ที่นาเกิดน้ำท่วม ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเครื่องเตือนภัยอัจฉริยะจากพลังงานสะอาดเพื่อนำมาช่วยสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ในการเตือนภัยที่เกิดจากดินโคลนถล่ม น้ำท่วม และทำให้เตรียมรับมือได้ทันเวลาโดยใช้พลังงานจากธรรมชาติ โดยประชุมคณะทำงานร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงถึงความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ในเขตอำเภอใจ และประดิษฐ์สัญญาณอัจฉริยะนี้ โดยทำขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในสัญญาเตือนภัยได้จริง แผงโซลาร์เซลล์ที่ประกอบขึ้นสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในสัญญาณเตือนภัยได้จริง และเมื่อฝนตกถึงปริมาณ 100 มิลลิลิตร โทรศัพท์ในตัวส่งสัญญาณจะโทรออกไปหาผู้เฝ้าระวังภัยทันที พร้อมกับส่งข้อมูลการเตือนภัยเข้าสู้เว็บไซต์ของโรงเรียนโดยอัตโนมัติ เมื่อโทรหาผู้เฝ้าระวังภัยติดต่อกันเป็นเวลา 2 วัน ผู้เฝ้าระวังภัยก็จะประกาศเตือนให้ชาวบ้านรับมือ ในกรณีที่ฝนไม่ตกติดต่อกันสองวัน แต่ระดับน้ำบริเวณต้นน้ำสูงถึงระดับ 30 เซนติเมตร สัญญาณเตือนภัยก็จะส่งสัญญาณวิทยุให้ลำโพงเตือนภัยบริเวณคอสะพานที่ใจกลางหมูบ้านดัง เตือนให้ระวังภัยได้ทันที สัญญาณเตือนภัยสามารถลดระดับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากถนนลื่น และการเตือนให้ระวังสะพานได้