โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการแข็งตัวของยางพาราด้วยน้ำหมักชีวภาพจากผัก ผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นลินรัตน์ เลิศลีลาวิราม

  • มลภัทร จิตต์อารี

  • ยมลพร จิตต์อารี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำหมักชีวภาพ

  • ยางพารา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแข็งตัวของยางพาราด้วยน้ำหมักชีวภาพมีจุดประสงค์เพื่อนำผัก ผลไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำน้ำหมักชีวภาพแทนน้ำกรดซึ่งหากสูดดมบ่อยๆ จะส่งผลกระทบต่อระบบหายใจและหากสัมผัสจะเป็นอันตรายต่อผิดหนังซึ่งใช้เวลาในการรักษานาน โดยใช้ผลไม้แต่ละชนิด (สับปะรด กล้วย มะกรูด) ชนิดละ 2 กิโลกรัมจากนั้นใส่น้ำ 2000 มิลลิลิตรและกากน้ำตาล 500 มิลลิลิตร ลงในถังขนาด 15 ลิตร โดยถังที่ 1, 2 และ 3 ใส่สับปะรด, กล้วย และมะกรูดตามลำดับ และผสมคนให้เข้ากัน ปิดฝาให้สนิทตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และตรวจวัดค่า pH ของน้ำหมักชีวภาพจากผัก ผลไม้แต่ละชนิดโดยวัดด้วยกระดาษยุนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ เมื่อได้อัตราส่วนที่เหมาะสมให้นำอัตราส่วนของน้ำหมักชีวภาพแต่ละชนิดทำแผ่นยางพาราเพื่อทดสอบความเหนียวของแผ่นยางพารา