โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีเพนท์กระจกจากโฟม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติวัฒน์ เที่ยงตรง

  • ณัฐวัตร กล่อมจิตร์

  • ศิวพงษ์ กาญจนวิภาพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิภาพร ประชากุล

  • สุวรรณ วังตาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิสุทธรังษี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขากายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์