โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเชื้อเพลิงอัดแท่งจากดินเยื่อกระดาษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธันยพร ปิยะแสงทอง

  • นลินี พงษ์สุภาพ

  • ภัทรรัช เทศถนอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เชื้อเพลิง

  • เยื่อกระดาษ การนำกลับมาใช้ใหม่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาการนำดินเยื่อกระดาษมาทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง ผสมวัสดุธรรมชาติเพื่อช่วยเพิ่มค่าความร้อนให้แก่เชื้อเพลิง โดยทำการทดลองหาค่าความร้อนของวัสดุธรรมชาติ 4 ชนิด คือ ขุยมะพร้าว แกลบ ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด พบว่าขุยมะพร้าวให้ค่าความร้อนสูงสุด รองลงมาคือ ขี้เลื่อย แกลบและซังข้าวโพด ตามลำดับ นำผลการทดลองที่ได้มาศึกษาอัตราส่วนของดินเยื่อกระดาษกับขุยมะพร้าว โดยนำมาทดสอบ 5 อัตราส่วน จากผลการทดลองพบว่า อัตราส่วน 1:1 ให้ค่าความร้อนสูงสุด รองลงมาคือ อัตราส่วน 1: 2 แต่อัตราส่วน 1:3 1:4 และ 1:5 ไม่ติดไฟ