โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุลอยน้ำจากพื้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิภาวี วันเพ็ญ

  • สุวิมล อุไกรษา

  • หฤษฎ์ ไวปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์