โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตรวจฟอร์มาลินด้วยสีสวยจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผกากรอง สีหมนตรี

  • สินีนาฏ หงษ์สง่า

  • เสาวลักษณ์ เสียงนัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช

  • สี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตรวจสอบฟอร์มาลินด้วยสีสวยจากพืช มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดของพืชที่ทำปฏิกิริยากับสารละลายฟอร์มาลินได้ดีที่สุด และศึกษาความเข้มข้นที่น้อยที่สุดของสารละลายฟอร์มาลินที่ทำปฏิกิริยาจากสารสกัดจาพืช รวมทั้งรูปแบบของการนำสารสกัดจากพืชไปใช้ในการทดสอบสารละลายฟอร์มาลิน จากการทำการทดลองพบว่า เมื่อหยดสารสกัดจากพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีความเข้มข้น 5 % โดยมวลต่อปริมาตร ได้แก่ ดอกคำฝอย ดอกเฟื่องฟ้าสีบานเย็น ดอกเข็มแดง ดอกอัญชัน ดอกแพงพวกบกสีแดง ใบขี้เหล็ก ใบตำลึง ตามลำดับจำนวน 3 ลงในสารละลายฟอร์มาลินมีความเข้มข้น 5% พบว่า สารสกัดจากดอกอัญชัน และสารสกัดจากดอกเข้มแดง ทำปฏิกิริยาได้ดีที่สุด เมื่อนำสารสกัดจากดอกอัญชัน 5 % และสารสกัดจากดอกเข็มแดง 5 % จำนวน 3 หยด ทำปฏิกิริยากับสารละลายฟอร์มาลินที่มีความเข้มข้น 1%, 0.8%, 0.7 %, 0.6 % และ 0.5 % ตามลำดับ จำนวน 2 cc. พบว่าสารสกัดจากดอกอัญชันสามารถทำปฏิกิริยากับสารละลายฟอร์มาลินที่มีความเข้มข้นต่ำสุด 0.6 % และดอกเข็มแดงสามารถทำปฏิกิริยากับสารละลายฟอร์มาลินที่มีความเข้มข้นต่ำสุด 1% จึงสรุปได้ว่า สารสกัดจากดอกอัญชันสามารถทำปฏิกิริยากับสารละลายฟอร์มาลินได้ดีที่สุด และเมื่อนำสารสกัดจากดอกอัญชัน 5 % มาย้อมกระดาษกรอง ทำให้แห้ง แล้วตัดเป็นชิ้น ๆ ละ 1 x 3 cm. จุ่มในสารละลายฟอร์มาลินที่มีความเข้มข้น 5 %, 1 % และ 0.6 %ตามลำดับ พบว่ากระดาษย้อมสารสกัดจากดอกอัญชันไม่ให้ผลการทดสอบกับสารละลายฟอร์มาลินทุกความเข้มข้น จึงสรุปได้ว่าการทดสอบสารละลายฟอร์มาลินด้วยสารสกัดจากพืชควรใช้ในลักษณะที่เป็นของเหลว จะให้ผลการทดสอบดีที่สุด