โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผ้าสีสวยด้วยยางกล้วยไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภนิดา ศรีพุ่มบาง

  • สุภาพร สว่างจิตต์

  • สุรีย์รัตน์ ยอดแฉล้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การมัดย้อม

  • สีย้อมและการย้อมสี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากและที่สำคัญลดปัญหาสารเคมีตกค้างในดินอันเนื่องมาจากการใช้สีย้อมผ้า ผู้ทำโครงงานเคยได้รับปัญหาเกี่ยวกับยางกล้วยเลอะเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกจึงคิดว่ายางกล้วยน่าจะมีคุณสมบัติในการช่วยติดสีในการย้อมผ้า จึงทำการทดลอง 4 ตอนด้วยกันคือ ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของตัวทำละลายน้ำยางกล้วย โดยทดลองกับตัวทำละลายประเภท เอทานอล, น้ำ, กรดแอซิติก, น้ำมันสนและตัวทำละลายผสมของน้ำมันสนกับเอทานอลพบว่าน้ำยางกล้วยละลายได้เฉพาะในตัวทำละลายผสมของเอทานอลกับน้ำมันสนเท่านั้น ตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการสกัดสีจากพืชในธรรมชาติด้วยตัวทำละลายต่าง ๆ โดยใช้พืชดอกอัญชัน,เปลือกผลแก้วมังกร,เปลือกมังคุด ในตัวทำละลายคือน้ำและเอทานอลพบว่าเอทานอลสกัดสีได้เข้มกว่าน้ำ ตอนที่ 3 ศึกษาอัตราส่วนของยางกล้วยกับตัวทำละลาย โดยการเพิ่มความเข้มข้นของยางกล้วยจาก 0% - 10% พบว่า 4%เหมาะในการย้อมผ้ามากกว่า ตอนที่ 4