โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องFrequency by computer

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานต์ ศิริสมบัติ

  • วรรษิษฐ์ ศิริลักษณ์

  • สว่าง แซ่เจียม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นงลักษณ์ หลิมศิริวงศ์

  • อาภรณ์ สันตะโร

  • เบญจรัตน์ กองกาญจนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขากายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์