โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตแอลกอฮล์จากผลตะขบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัมปนาท วันทนา

  • ดิษฐพร ถาวรยิ่ง

  • วาสนา จำรัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ

  • ปรางทอง จันทร์มี

  • เกวะรินทร์ ถิ่นมาบแค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์