โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสายเดี่ยวแมลงวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตรลดา วรดี

  • ลัดดาวัลย์

  • วิมล ดีมีวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชนบทศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงวันที่โรงอาหารของโรงเรียนมีจำนวนมาก จากการสำเร็จโดยใช้ Fly Grill พบว่ามีค่า 45 หน่วย จากค่ามาตรฐานการควบคุมแมลงวันจำนวนแมลงวันมากกว่า 20 หน่วยขึ้นไปจะต้องทำการควบคุมโดยใช้สารเคมี แต่การใช้สารเคมีควบคุมแมลงวันในโรงอาหารเป็นวิธีที่ไม่เหมาะคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาพฤติกรรมการหากินและการเกาะพักของแมลง โดยใช้กรงดักแมลงวันขนาด 12x12x12 นิ้ว,สีแดง,สีเหลือง,สีเขียว,สีขาว และสีดำ ดักจับแมลงวันในเวลากลางวันพบว่าแมลงวันจะตอบสนองต่อสีแดงมากที่สุด รองมาคือสีเหลือง .สีเขียว,สีขาวและสีดำตามลำดับดังนั้นจึงใช้สายพลาสติกสีแดง,สีเหลือง และสีเขียวทากาวดักแมลงวันห้อยทิ้งไว้เวลากลางวันและเวลากลางคืน พบว่าพลาสติกสีแดง ,สีเหลือง และสีเขียวสามารถดักจับแมลงวันได้ในเวลากลาง 29.30%และเวลากลางคืน 70.70%และจากการสำรวจแมลงวันโดยใช้ Fly Grill หลังทดลองครั้งที่1,2และ3 พบว่ามีค่า 24,13และ9ตามลำดับ แสดงว่าการใช้สายพลาสติกดักจับแมลงวันจะทำให้ปริมาณแมลงวันที่โรงอาหารโรงเรียนลดลง 36 หน่วยคิดเป็น80%ของปริมาณที่ควบคุมได้