โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาอนุกรมจากแบบรูปแฟรคทอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติ กั่นบิดา

  • ณัฐพล ซาฮาม

  • อัจฉริยศาสตร์ ผงษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชนบทศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • อนุกรมการศึกษา

  • แฟรคทอล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเรื่องแบบรูปแฟรคทอล จึงศึกษาการสร้างแบบรูปแฟรคทอล รวมทั้งลวดลายที่เกิดขึ้น เพื่อศึกษารูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นเป็นทวีคูณอีกทั้งเนการเชื่อมโยงความรู้ทางคริตสาสตร์เชื่อมโยงกับงานฝีมือ งานศิลปะ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นกจากนี้ยังได้สังเกตจำนวนรูปที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นทำาการบันทึกข้อมูลจำนวนที่สังเกตได้จากการสร้างแบบในแต่ละขั้น