โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการจับไฮโดรเจนไอออนในสีย้อมไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรพงษ์ พิบูลย์

  • มนตรี โตโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชนบทศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์