โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไม้เทียมจากพลาสติกผสมเส้นใยพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิการ์ งาสุวรรณ์

  • ณัฐวดี สมัครการ

  • ปรียาภรณ์ คุ้มทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช เส้นใย

  • ไม้เทียม การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาประสิทธิภาพของไม้เทียมจากขี้เลื่อยผสมเปลือกหอยแครงเปรียบเทียบกับไม้เชิงพาณิชย์ จากการศึกษาพบว่า ไม้ขี้เลื่อยผสมเปลือกหอยแครงมีความแข็งแรงรับแรงกระทบ ความหนาแน่นของเนื้อไม้ และการต้านการซึมน้ำดีกว่าไม้เทียมเชิงพาณิชย์ แต่ไม้ขี้เลื่อยผสมเปลือกหอยแครงมีการสะสมความร้อนมากกว่าและมีการทนต่อการติดไฟลุกไหม้น้อยกว่า 2. ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการหน่วงไฟและการสะสมความร้อนที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ไม้เทียมจากขี้เลื่อยผสมเปลือกหอยแครง พบว่า ไม้เทียมมีความแข็งแรงรับแรงกระทบ มีการต้านการซึมน้ำได้ดีกว่าไม้เทียมเชิงพาณิชย์ แต่มีความหนาแน่นของเนื้อไม้น้อยกว่า การสะสมความร้อนมากกว่าและมีการทนต่อการติดไฟขณะลุกไหม้น้อยกว่า 3. ศึกษาปริมาณโฟม น้ำมัน และเปลือกหอยแครงบดละเอียด ที่มีผลต่อการหน่วงไฟและลดการสะสมความร้อนของผลิตภัณฑ์ไม้เทียมจากขี้เลื่อยผสมเปลือกหอยแครง พบว่า ไม้เทียมจากขี้เลื่อยผสมโฟมมีการสะสมความร้อนและระยะเวลาในการหน่วงไฟได้ดีในปริมาณ 100 กรัม ส่วนการรับแรงตกกระทบ ความหนาแน่น การต้านการซึมน้ำ การทำปฏิกิริยาเคมีใกล้เคียงกัน 4. ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงไฟด้วยสารแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์ พบว่าไม้เทียมจากขี้เลื่อยผสมสารแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ในอัตราส่วน 9% มีการสะสมความร้อนและระยะเวลาในการหน่วงไฟได้ดีกว่าไม้เทียมจากขี้เลื่อยผสมสารแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์อัตราส่วนอื่น ๆ ส่วนการรับแรงตกกระทบ ความหนาแน่น การต้านการซึมน้ำ การทำปฏิกิริยาเคมีใกล้เคียงกัน