โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพวัสดุก่อสร้างสีเขียวทดแทนคอนกรีต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรจิรา สิทธิ์ประเสริฐ

  • วิลาสินี โพธิ์ไทร

  • เมทิกา ศิริสุนทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทองแดง ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีการทดลองทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่ 1. ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปวัสดุก่อสร้างสีเขียวขนาด 5 x 5 x 5 เซนติเมตร จากผักตบชวา ขุยมะพร้าว ดอกธูปฤๅษี และเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ โดยการนำไปผสมกับปูนซีเมนต์ ทราย และหิน พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปวัสดุก่อสร้างคือ 200 : 600 : 1000 (g.) ตามลำดับ 2. ศึกษาประสิทธิภาพวัสดุก่อสร้างสีเขียวจากวัสดุทางธรรมชาติทางกลและทางเคมี (การต้านแรงดันอัด การรับแรงอัดกระทบ สภาพความเป็นฉนวน การดูดซึมน้ำ ความเป็นกรด-เบส) โดยมีสูตรการผสมที่ใช้ในการทดสอบดังนี้ A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13, B14, A21, A22, A23, A24, B21, B22, B23, B24, A31, A32, A33, A34, B31, B32, B33 และ B34 ซึ่งการศึกษาพบว่า การต้านแรงดันอัดที่ดีที่สุดคือ เส้นใยจากขุยมะพร้าว การรับแรงอัดกระทบที่ดีที่สุดคือ เส้นใยจากขุยมะพร้าว การเป็นฉนวนความร้อน สูตรที่มีสภาพการเป็นฉนวนความร้อนมากที่สุด คือ A14 การทำปฏิกิริยาเคมีกับ กรด-เบส สูตรที่ดีซึ่งเกิดปฏิกิริยาน้อยคือ A13 จากนั้นทดสอบกับโซเดียมไฮดรอกไซต์ทุกสูตรไม่เกิดปฏิกิริยา 3. พัฒนาประสิทธิภาพวัสดุก่อสร้างสีเขียว ผลการทดลองพบว่า การต้านแรงดันอัดมากที่สุดคือ C1 และ 4. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะวัสดุก่อสร้างสีเขียว ผลการประเมินพบว่า ลักษณะวัสดุก่อสร้างสีเขียว C1 มีค่ามากที่สุด