โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำจากกระบวนการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศ

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำจากกระบวนการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศ มีหลักการทำงานคือ ใช้แรงลมหมุนใบพัดกังหันซึ่งมีแกนเชื่อมต่อกับใบพัดดูดอากาศและเชื่อมต่อกับท่อควบแน่นและภาชนะเก็บน้ำ ขณะที่ใบพัดกังหันหมุนใบพัดดูดอากาศจะหมุนดูดอากาศจากภายนอกลงสู่ท่อควบแน่นแล้วไอน้ำจากอากาศที่ดูดจะกลั่นเป็นหยดน้ำในภาชนะเก็บน้ำ นำน้ำที่ได้จาการควบแน่นมาศึกษาเปรียบเทียบปริมาตร ซึ่งมีการศึกษาทดลองรวบรวมข้อมูลดังนี้ ศึกษาชนิดของใบพัดกังหันแบบถ้วยและแบบเกลียวมีจำนวนใบพัด 4 ใบ พบว่าใบพัดกังหันแบบถ้วย ได้ปริมาตรน้ำจากการควบแน่นไอน้ำในอากาศมากกว่าใบพัดกังหันแบบเกลียว ศึกษาจำนวนของใบพัดกังหัน พบว่าพัดกังหันจำนวน 6 ใบ ได้ปริมาตรน้ำจากควบแน่นไอน้ำในอากาศมากกว่า 4 และ 8 ใบ ศึกษาความเร็วลมในการหมุนใบพัด พบว่า ความเร็วลม 13 เมตรต่อวินาทีได้ปริมาตรน้ำจากการควบแน่นไอน้ำในอากาศมากกว่า 7 และ 10 เมตรต่อวินาที ศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อควบแน่นไอน้ำ พบว่า ท่อควบแน่นไอน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตรได้ปริมาตรน้ำจากควบแน่นไอน้ำในอากาศมากกว่าขนาด 7.5 เซนติเมตร จากนั้นจึงนำเครื่องผลิตน้ำที่มีใบพัดกังหันแบบถ้วยจำนวน 6 ใบพัด และมีเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อควบแน่นไอน้ำ 4.5 เซนติเมตรไปทดสอบประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นเวลา 3 ครั้ง 6 วัน ในช่วงกลางวันเวลา 9.00 – 15.00 น. ได้ปริมาตรน้ำจากการควบแน่นไอน้ำในอากาศมากกว่าในช่วงกลางคืน เวลา 24.00 – 6.00 น.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลย์สุดา บุญรอด

  • ณัฏฐา ศรีทอง

  • พัชท์สยุทธ มาวินนาคภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นวัตกรรม

  • น้ำ การกลั่น

  • น้ำ การผลิต

  • เครื่องผลิตน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์