โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานทางเลือกจากผลกระจับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณฑกาญจน์ แก้วละเอียด

  • อรจิรา รุ่งเรือง

  • อัจฉริยา ลาไม้

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระจับถ่าน

  • พลังงานผลกระจับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการแปรรูปผลกระจับเป็นเอทานอลและเปลือกกระจับที่ไม่ได้ใช้มาเป็นถ่านซึ่งกำหนดขึ้นตอนการศึกษา 6 ขั้นตอนคือ ตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของกรดที่ใช้ในการสลายพันธุ์กระจับจากแป้งเป็นน้ำตาลได้ดีที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณยีสต์ที่สามารถนำมาผลิตเอทานอลได้ดีที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาในการหมักที่สามารถนำมาผลิตเอทานอลได้ดีที่สุด ตอนที่ 4 ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของเอทานอลจากผลกระจับ ตอนที่ 5 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างกาว แป้งเปียก และผงถ่านที่สามารถทำถ่านอัดแท่งได้ดีที่สุด