โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาผลของระดับความถี่เสียงเชิงกลที่มีผลต่อขนาดความกว้างสูงสุดของไซเลมในต้นถั่วฝักยาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณะ นิลสุวรรณ

  • ธนโชติ จรุงวัฒนา

  • วิริยะ แก้วเดิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถั่วฝักยาว

  • เสียงความถี่

  • ไซเลม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สำรวจศึกษาในต้นถั่วฝักยาวอายุ 14 วัน ทำให้ทราบว่าระดับความถี่เสียง 400 Hz ให้ขนาดความกว้างสูงสุดของไซเลม (xylem) มากที่สุด จึงทำให้ความกว้างสูงสุดของไซเลมในต้นถั่วฝักยาวมีขนาดกว้างมากขึ้นกว่าปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่เสียงอาจมีผลต่อการเพิ่มปริมาณการดูดซึมและลำเลียงน้ำของท่อลำเลียงน้ำ (xylem) อันเป็นเหตุให้ไซเลม (xylem) มีขนาดกว้างสูงสุดมากขึ้นตามไปด้วย