โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่ใบการเวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธงเทพ ลลิตอุไร

  • สันต์ จาริกภากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเวกใบ

  • พื้นที่การหา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาลักษณะของใบการเวก พบว่า ขอบใบเป็นเส้นโค้ง ถ้าเราสามารถหาพหุนามหนึ่งแทนเส้นโค้งได้ เราก็อาจจะหาพื้นที่ของใบได้ด้วยการใช้ความรู้ปริพัธ์จำกัดเขต เมื่อนำทฤษฎีบทหนึ่งทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข ที่ว่าด้วยการหาพหุนามประมาณในช่วงแบบลากรองจ์กำลังสาม โดยอาศัย 4 จุดบนขอบใบการเวก ซึ่งขึ้นกับความยาวสุดของใบ เมื่อแทนเส้นโค้งขอบใบด้วยพหุนามกำลังสามนี้ได้สูตรพื้นที่ของใบการเวกใดๆ