โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษานิเวศวิทยาบางประการของมดแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุลเดช ทองคำชุม

  • ทิพย์รัตน์ หนูเรือน

  • วรรณวิษา นวลน้อม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกระบุรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษานิเวศวิทยาบางประการของมดแดง จากการศึกษาชนิดของอาหารและพฤติกรรมการหาอาหารของมดแดงพบว่า อาหารที่มดแดงชอบกิน อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ แมลง เป็นสิ่งแรกที่มดแดงมีการตอบสอนงเป็นสิ่งแรก โดยมีพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายอาหารชนิดนี้ก่อนสิ่งอื่นในกลุ่มของอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ มีพฤติกรรมการกิยอาหารเป็นกลุ่ม โดยจะทำการเคลื่อนยายอาหารไปยังที่อาศัยของมดแดง สำหรับอาหารที่เป็นของหวาน หรืออาหารจำนวนผลไม้มดแดงจะมาเกาะกันเป็นกลุ่มแต่ไม่มีการเคลื่อนย้ายอาหาร