โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความหลากหลายของปูก้ามดาบฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดระนอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรียา อดทน

  • ณัฐชัย คำจันทร์

  • ภูวนาท เรืองฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกระบุรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาลักษณะถิ่นที่อยู่ของปูก้ามดาบในแต่ละที่ แต่ละสปีซีส์ ปูก้ามดาบเป็นสัตว์สังคม จะแยกกันอยู่เป็นกลุ่ม จะออกจากรูเมื่อน้ำลดเพื่อออกหาอาหารและอาศักยอยู่บริเวณหน้าดิน อาหารของปูเป็นอินทรีย์สาร และจะกินดินเข้าไปเพื่อบดเคี้ยวอาหารโดยด้านก้ามที่ใหญ่จะคอยปกปิด ส่วนก้ามที่เล็กจะคีบอาหารเข้าไปในปาก ปูก้ามดาบจะทำความสะอาดตัวเองโดยด้านก้ามที่เล็ก เมื่อปูมีศัตรูบุกรุกที่อยู่อาศัย หรือสัญญาอันตรายจะใช้รูเป็นที่หลบภัย จะเป็นรูของตัวเองหรือรูของตัวอื่นได้ ระดับความเค็มที่ลึกลงไปจากผิวดินมีระดับความเค็ม 6.5 ppt.