โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแยกขนาดเมล็ดถั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษติยา มั่นคง

  • มณีวรรณ กัณหา

  • สุรัตน์ ไชยณรงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกระบุรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถั่วเครื่องแยก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักการหมุนรอบแกน อันก่อให้เกิดขั้น ทำให้เมล็ดถั่วที่มีขนาดแตกต่างกันสามารถรอดผ่านช่องของตะแกรงที่มีขนาดแตกต่างกัน หล่นลงออกมาในช่องทางที่วางไว้ต่างกัน ขนาดตะแกรงให้ขนาดใหญ่สุดอยู่ด้านในตามดด้วยตะแกรงที่มีขนาดเล็กกว่า เมื่อใส่ถั่วไปด้านในตะแกรงขนาดใหญ่ ก็จะทำให้เมล็ดถั่วที่เล็ก ๆ ตกลงมายังช่องด้านนอก หลักการของเครื่องยังอาศัยหลักการของแรงโน้นถ่วงของโลกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแยกขนาดเมล็ดถัว เมื่อศึกษาความเร็วในการแยกขนาดของเมล็ดถั่ว