โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง"กระบะไข่" จากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันตยา ศิริวราวาท

  • วรรณิฎา เชื้ออินทร์

  • อรทัย พิทักษ์ชีวานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาวิน รัตนกรกาญจน์

  • บุญชิด กระจายกลาง

  • ปัญญา เฉลิมวงศ์

  • อรวรรณ รัมพณีนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์