โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องอบหมาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นานธีรเดช อำพันกาญจน์

  • พิมพ์พรรณ วิทยาแพทย์

  • สุธี โกสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องอบหมากโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ตัวเครื่องสำหรับใส่ตะแกรงอบหมาก ตะแกรงอบหมาก และตัวเครื่องติดพัดลมและแผ่นนำความร้อน จากการทดลองพบว่า การทำหมากให้แห้งโดยวิธีการตากแดดต้องใช้เวลาทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง และมีอุณหภูมิเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส หมากที่ได้จากการตากแดดมีสีแดง ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาด การทำหมากให้แห้งโดยใช้เครื่องอบหมากแบบเดิม พบว่าใช้เวลาในการอบ 12 ชั่วโมง โดยใช้อุณหภูมิในเครื่องประมาณ 115 องศาฟาเรนไฮด์ และหมากที่ได้จากการอบไม่เป็นสีแดงซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด จากการอบหมากด้วยเครื่องอบหมากที่ปรับปรุงแล้ว พบว่า ใช้เวลาในการอบประมาณ 9 ชั่วโมงโดยใช้อุณหภูมิประมาณ 115 องศาฟาเรนไฮด์ และหมากที่ได้จากการอบไม่เป็นสีแดง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด การใช้เครื่องอบหมากที่ปรับปรุงแล้ว ช่วยลดเวลาและแรงงาน รวมถึงได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ