โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับสภาพดินในนากุ้งเพื่อใช้ในการปลูกข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพล คล้ายชูช่วย

  • พงศ์สรร จันทร์ณรงค์

  • อาภรัตน์ แสงศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาฆะ ทิพย์คีรี

  • วิมลศรี สุวรรณรัตน์

  • สุพรรณี ยศวิไล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การปลูกข้าว

  • ผักบุ้งทะเล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปลูกข้าวในนากุ้งที่ใช้ผักบุ้งทะเลลดความเค็มและศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวเพื่อเปรียบเทียบกับนาปกติ วีธีการทดลองโดยใช้พื้นที่ 25 ตารางวาจากนั้นปลูกผักบุ้งทะเลไว้ 105 วัน โดยระหว่างปลูกผักบุ้งมีการเติมสารเคมีจำพวกซิลเวอร์ไนเตรตทุกๆ 15 วัน จากนั้นนำผักบุ้งทะเลออก แล้วนำพันธุ์ข้าวมาปลูก โดยพันธุ์ที่ใช้คือ ข้าวพันธุ์กข 5 ทำการเปรียบเทียบกับนาข้าวปกติโดยใช้พันธุ์ข้าวเดียวกันโดยควบคุมน้ำและปุ๋ยให้เหมือนกัน ผลการทดลองพบวาข้าวที่ปลูกในนากุ้งมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับข้าวที่ปลูกในนาปกติ ประโยชน์ที่ได้รับสามารถปรับสภาพดินที่มีความเค็มให้ลดลงโดยใช้ผักบุ้งทะเลและสารเคมีร่วมเพื่อที่จะปลูกข้าวได้