โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้มังคุดตรวจสารฟอกขาวในถั่วงอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยยา คำภีระ

  • วรวิทย์ วิเชียรฉาย

  • ศิวานันท์ สังข์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การฟอกสี

  • สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพืชและชนิดของตัวทำละลายตลอดจนอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างพืชกับตัวทำละลายเพื่อใช้ทดสอบหาสารฟอกขาวในถั่วงอก และทดสอบประสิทธิภาพของการตรวจสอบหาสารฟอกขาวในถั่วงอก วัสดุที่ใช้ได้แก่ ผลหว้าสุก มังคุด สารเคมีที่ใช้ได้แก่ สารฟอกขาว โดยทำการสกัดสีจากผลหว้าและมังคุดด้วยน้ำ จากนั้นจึงทำการทดสอบกับสารละลายฟอกขาว และสังเกตผลการเปลี่ยนแปลง ผลการทดลองพบว่า เมื่อนำสารสกัดจากมังคุดและผลหว้า โดยใช้น้ำเย็นผสมในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ทดสอบกับสารฟอกขาว สีของสารสกัดจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลแกมเหลืองจนไม่มีสี และเมื่อนำถั่วงอกที่ผ่านการแช่สารละลายฟอกขาวมาทดสอบกับสารสกัด สารสกัดจะไม่เปลี่ยนสี แต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง