โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของการตัดกิ่ง ความลึก และมุมเอนในวัสดุเพาะที่มีต่อการเจริญเติบโตของกิ่งชำชะอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันวิภา อนิกร

  • สิทธิศักดิ์ ฉันสิมา

  • อภินันท์ ทองบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 กำหนดห้วข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การชำ

  • ชะอม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการตัดกิ่งโดยพิจารณาความลึก และการทำมุมเอนในวัสดุเพาะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตต่อกิ่งชำของชะอม อุปกรณ์ที่ใช้คือ กรรไกรตัดกิ่ง ถุงเพาะชำ คัตเตอร์ สายวัดครึ่งวงกลมวัดมุม และแว่นขยาย พืชที่ใช้คือ กิ่งชะอม วิธีดำเนินงานโดยตัดกิ่งชะอมที่ทำมุมต่อต้นแตกต่างกันแล้วทำการวัดการเจริญของตาและกิ่ง การออกรากของกิ่งชะอม นอกจากนี้ยังพิจารณาความลึกและมุมเอนในวัสดุ จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้ มาทำการสรุปพบว่า การตัดกิ่งโดยทำมุม 67.5 องศา และปักกิ่งชำลึกในวัสดุเพาะครึ่งหนึ่งของความยาวกิ่ง ในขณะที่ปักให้กิ่งทำมุมเอนกับวัสดุเพาะ 45 องศาจะทำให้กิ่งชะอมมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด