โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิภาพร รำจวนเกียรติ

  • ปาลวี ศรีผ่าน

  • ปิยะนุช สุริยันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรกฤษณ์ สุริยันต์

  • วันดี สุริยันต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาวิธีที่จะเร่งการสุกของผลไม้โดยศึกษาชนิดของใบไม้ที่มีผลต่อการสุกของผลไม้ โดยเลือกใช้ใบขี้เหล็ก ใบสะเดา ใบมะยม มาทดลองบ่มมะม่วงพบว่า ใบขี้เหล็กสามารถทำให้มะม่วงสุกได้ดีที่สุด และพบว่าการใช้ใบขี้เหล็กใบแก่ปริมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อมะม่วง 20 ลูก โดยใช้ระยะเวลาบ่ม 2 วัน จะทำให้มะม่วงสุกได้เหมาะสมที่สุด