โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตก๊าซโอโซนอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิติ ภู่วิวัฒนางกูร

  • อรรพล จึ่งสกุล

  • เด็กชาญสุข วิบูลย์พันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คณิน นาคะไพบูลย์

  • ฉวีวรรณ ตาบทิพย์วรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ก๊าซโอโซน การผลิต

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตก๊าซโอโซนอย่างง่ายเป็นการทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตก๊าซโอโซนใช้ภายในบ้าน รถยนต์ หรือใช้ในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อการแก้ปัญหามลภาวะจากสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติของโอโซนช่วยดับกลิ่น ทำลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ย่อยสลายสารพิษได้ ฟอกสีได้ ซึ่งมีหลักในการประดิษฐ์โดยการต่อวงจรกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประจุมีความต่างศักย์สูงขึ้น แล้วประจุไฟฟ้าเกิดการสปาร์ค ทำให้เกิดพลังงานสูงในโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนในอากาศจึงแตกตัวออกเป็นอะตอมเดี่ยว (O) และรวมตัวกันเป็นก๊าซโอโซน (O3) โดยทำการทดลองดับกลิ่นแอมโมเนียจากแอมโมเนียมไฮดรอกไซต์ NH4OH ที่ชุบให้อิ่มตัวด้วยกระดาษกรอง ผลการทดลองพบว่ากลิ่นแอมโมเนียจะหมดไปภายในเวลา 5 นาที