โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกาวดักแมลงวันจากยางธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาระวี ชโลธร

  • วรัญญา งามดี

  • อุบล โพธิ์พิมลวัฒนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พเยาว์ เคนผาพงษ์

  • หอมจันทร์ กลิ่นหอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกาวดักแมลงวันจากยางธรรมชาติมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีการผลิตกาวดักแมลงวันจากยางธรรมชาติด้วยการนำยางขนุน ยางพารา ยางไทร ยางอินเดีย และยางสน มาเปรียบเทียบความเหนียว จากนั้นนำยางขนุนมาผสมกับยางพาราในอัตราส่วน 1:1 ได้เพิ่มคุณภาพของกาว ด้วยการเติมน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว โดยการนำยางขนุน : ยางพารา : น้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาผสมกันในอัตราส่วน 1: 1: 2 จากนั้นเติมสีเขียวซึ่งเป็นสีผสมอาหารและเติมกลิ่นน้ำล้างปลาช่วยให้กาวมีประสิทธิภาพในการดักแมลงวันได้เพิ่มขึ้น เมื่อนำกาวที่ผลิตจากยางธรรมชาติไปเปรียบเทียบกับกาวดักแมลงที่มีขายในท้องตลาด พบว่า กาวดักแมลงวันทั้ง2ชนิดมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน