โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มผลผลิตดอกดาวเรือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พนัฎฎา แสงสว่าง

  • อรนิภา ทองอยู่

  • อัฎฐาพร พันธุ์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มผลผลิตดาวเรือง จัดทำขึ้นเพื่อหาวิธีการเพิ่มผลผลิตดอกดาวเรืองโดยใช้วิธีการปลูกที่ต่างกัน ทำการทดลองดังนี้ ตอนที่ 1 หาอัตราการติดยอดของดอกดาวเรืองพัมธุ์ลูกผสม สีทองที่เสียบยอดโดยใช้ต้นตอพันธุ์พื้นเมือง ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลผลิตดอกดาวเรืองที่ปลูกโดยวิธีการต่างกัน คือ ชุดที่ 1 ดาวเรืองพันธุ์ลูกผสมสีทองเสียบยอดโดยใช้ต้นตอพันธุ์เมือง ชุดที่ 2 ดาวเรืองพันธุ์ลูกผสม สีทองตัดยอด ชุดที่ 3 ดาวเรืองพันธุ์พื้นเมือง และตอนที่ 3 เปรียบเทียบการคงสภาพความสดหลังการเก็บเกี่ยวของดอกดาวเรืองทั้ง 3 ชุด ผลการทดลองพบว่าสามารถนำยอดดาวเรืองพันธุ์ลูกผสมสีทองมาเสียบยอดโดยใช้ต้นตอพันธุ์พื้นเมืองได้ซึ่งมีอัตรา การติดยอดร้อยละ 94.5 จากการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการปลูกดาวเรือง พบว่า ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีขนาดดอกใกล้เคียงกัน ส่วนพันธุ์พื้นเมืองมีขนาดเฉลี่ย 4.30 cm. แต่ชุดที่ 1 มีจำนวนดอกที่เก็บได้/ต้น และระยะเวลาในการเก็บผลผลิตนานกว่าชุดที่ 2 และชุดที่ 3 จากการเปรียบเทียบการคงสภาพความสดหลังการเก็บเกี่ยวที่อุณหภูมิห้องของดอกดาวเรืองโดยการชั่งน้ำหนักที่ลดลงทุกๆ 1 วันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ พบว่าดอกดาวเรืองชุดที่ 1 และชุดที่ 2 คงสภาพความสดหลังการเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกันและสามารถนำข้อมูลที่ได้สร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างเวลาหลังการเก็บเกี่ยวและน้ำหนักเพื่อใช้ในการพยากรณ์น้ำหนักของดอกดาวเรืองหลังการเก็บเกี่ยว