โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรยานไฟฟ้าเพื่ออนาคต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฏา วิญญาศัพท์

  • ยุทธการ สายอ่อน

  • สิทธิชัย บุญประกิบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตประภา ศักดามาส

  • ชัยชนะ โตชนก

  • นิตยา ทวีกิจการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จักรยานไฟฟ้า

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกในอานาคต เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานจากแหล่งธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป เพื่อเปรียบเทียบอัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างรถจักรยานทั่วไปกับจักรยานไฟฟ้าเพื่ออนาคต เพื่อเปรียบเทียบมลพิษที่ออกมาจากรถจักรยานยนต์ กับรถจักรยานไฟฟ้าอนาคต เพื่อเปรียบเทียบระยะการเดินทางระหว่างรถจักรยานยนต์ กับจักรยานไฟฟ้าอนาคต เมื่อค่าใช่จ่ายเท่ากัน จากการเปรียบเทียบอัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างรถจักรยานทั่วไปกับจักรยานไฟฟ้าเพื่ออนาคตโดยสำรวจผู้ทดลองใช้ในแต่ละวัยจำนวน 5 คน พบว่า อัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างรถจักรยานไฟฟ้าเพื่ออนาคต มากกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างรถจักรยานทั่วไป จาการเปรียบเทียบมลพิษที่ออกมาจากรถจักรยานยนต์ กับจักรยานไฟฟ้าอนาคต พบว่าจักรยานไฟฟ้าอนาคตไม่เกิดมลพิษทางอากาศ เพราะฉะนั้น การใช้รถจักรยานไฟฟ้าอนาคตจึงมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จากการเปรียบเทียบระยะการเดินทางระหว่างรถจักรยานยนต์ กับจักรยานไฟฟ้าอนาคต เมื่อค่าใช่จ่ายเท่ากัน ได้ผลว่า เมื่ออตราค่าพลังงาน 10 บาทเท่ากัน จักรยานได้ระยะทาง 6.36 กิโลเมตร ส่วนจักรยานไฟฟ้าเพื่ออนาคตได้ระยะทางไม่สิ้นสุด