โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเหลาดินสออัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงเดือน กาญวัฒนะกิจ

  • พัชรวรรณ ติงหงะ

  • ศศิภา ทองพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องเหลาดินสอ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเหลาดินสออัตโนมัติมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องเหลาดินสออัตโนมัติ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเหลาดินสออัตโนมัติ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเหลาดินสออัตโนมัติกับกบเหลาดินสอธรรมดา เนื่องจากพบว่าเมื่อผู้บริโภคซื้อดินสอมาโดยที่ดินสอแท่งนั้นยังไม่ได้เหลา ผู้บริโภคจะต้องนำดินสอมาเหลาเองซึ่งไม่สะดวกและเสียเวลาในการที่จะเหลาดินสอหรือหากผู้บริโภคไม่มีกบเหลาดินสอก็จะก่อให้เกิดความยุ่งยาก จึงได้มีการประดิษฐ์เครื่องเหลาดินสออัตโนมัติโดยการนำแบตเตอรี่มาใช้เป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์ เพื่อให้สายพานทำงานและกำหนดเวลาในการหมุนของเครื่องเหลาดินสออัตโนมัติโดยตัว Timer จากการทดลองพบว่า เมื่อเหลาดินสอจำนวน 1 แท่ง ด้วยเครื่องเหลาดินสออัตโนมัติใช้เวลา 15 วินาที แต่เมื่อเหลาด้วยกบเหลาดินสอธรรมดาใช้เวลา 50 วินาทีดังนั้น การเหลาดินสอด้วยเครื่องเหลาดินสออัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาในการเหลาได้มากกว่าการเหลาดินสอด้วยกบเหลาดินสอธรรมดา