โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชต่อการตายของอาร์ทีเมีย (Toxicity of Plant Extracts on Morality of Artemia)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัญญานุต วงศ์สิทธิ์

  • ณัฐชนน จริยานุรัตน์

  • โมทนา เริงปรีดารมณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์จรัส วัฒนะโชติ

  • สมศิริ สิงห์ลพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชพิษ

  • พืชสารสกัด

  • อาร์ทีเมีย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทดลองสกัดส่วนต่าง ๆ ของพืชได้แก่ ใบของต้นตะไคร้ ใบกะเพรา ใบโหระพา ใบเตย ใบมะกรูด เหง้าของขิง ข่า และผลของพริกด้วยน้ำทะเลในอัตราส่วน 1:10 แล้วนำสรสกัดดังกล่าวทดสอบความเป็นพิษต่ออาร์ทีเมียในถาดหลุมขนาด 6 หลุมต่อถาด ชุดทดสอบใช้สารสกัด 0.5 มล. น้ำทะเล 4.5 มล. และใช้อาร์ทีเมีย 5 ตัวต่อหลุม ทำการทดลอง 3 ซ้ำ ชุดควบคุมใช้น้ำทะเลกับ อาร์ทีเมีย นับจำนวนการตายของอาร์ทีเมียที่เวลา 15 และ 30 นาที ผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากเหง้าของขิงสามารถทำให้อาร์ทีเมียตาย 2 ตัวที่เวลา 6 นาที และตายหมดที่เวลา 15 นาที ข้อมูลที่ได้จากการทดลองจะได้นำไปทดสอบกับปรสิตสัตว์น้ำต่อไป